Chương trình dụ lịch hè cho cán bộ công nhân viên công ty cổ phần nhựa MeKong (Mùa hè 2019)

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

–       Nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hỗ trợ, giao lưu, gặp gỡ nhau giữa các CB CNV đang công tác tại Cty Cổ Phần Nhựa MêKông

–       Đảm bảo tính tiêt kiệm và an toàn cho CB CNV.

II.     ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC

1.    Đối tượng    : Toàn thể  CB CNV đang công tác tại cty và người thân trong gia đình (nếu có nhu cầu).

2.    Thời gian     : Từ ngày … đến ngày …/…/2019 (03 ngày, 02 đêm).

3.    Địa điểm      : ……….-……….-………….

4.    Gía tour       : …………… đồng/người